تجربه مشترک - نمایشگاه آثار نقاشی و حجمی

رویا دهقان